Projecten

Overvecht Gezond ontwikkelt samen met de eerstelijnspraktijken en samenwerkingspartners betere ondersteuning en een passend aanbod voor de bewoners van Overvecht. Naast de ondersteuning in de gezondheidscentra van de chronische zorg werken we samen met partners in de wijk aan de integrale aanpak 'krachtige basiszorg'. De uitgangspunten van krachtige basiszorg medisch én sociaal zijn:
• Voor alle bewoners in de buurt, de eigen regie van de bewoners staat centraal
• Door proactief samenwerkende generalistische professionals
• Met verbinding naar preventie en de wijk
• En toegankelijke inzet van specialistische deskundigheid waar nodig voor consultatie en behandeling
 

Chronische zorg
De huisartsenpraktijken in Overvecht werken samen met fysiotherapeuten, diëtisten, podotherapeuten en andere disciplines aan de uitvoering en kwaliteitsverbetering van de chronische zorg diabetes, COPD en VRM.  In de uitvoering van de zorgprogramma's wordt samengewerkt met andere huisartsenpraktijken in de Huisartsen Utrecht Stad. Voor een deel van de chronische patiëntengroep zijn de zorguitkomsten onvoldoende. Het aanbod sluit niet goed aan bij de behoefte en mogelijkheden van deze groep patiënten. Voor de integrale aanpak 'krachtige basiszorg' ontwikkelen we aanvullende werkwijzen en instrumenten om de zorg voor deze groepen te verbeteren.

Krachtige basiszorg: Samenwerking bij meervoudige problematiek door de eerste lijn met het buurtteam, wijkverpleging, GGZ en andere disciplines  
Een grote groep bewoners in Overvecht ervaart veel problemen in hun dagelijks leven. Ze hebben een slechte gezondheid, zijn bijvoorbeeld werkloos of hebben psychische problemen. Deze bewoners hebben niet alleen hogere gezondheidsrisico's maar ook een hoger risico om niet de juiste zorg op het juiste moment te krijgen. De huisartsenpraktijken in Overvecht werken sinds de start van de eerste pilots met buurtteams in de wijken nauw samen om juist voor deze risicogroep  afspraken en werkwijzen te ontwikkelen om integrale zorg te bieden. Inmiddels zijn er sinds 1 januari 2015 in alle buurten in de wijk buurtteams sociaal en jeugd&gezin gestart en wordt deze werkwijze in de hele wijk geintroduceerd. De samenwerking wordt steeds verder uitgebouwd waarbij ook de samenwerking met wijkverpleging, GGZ en JGZ wordt vormgegegven. In de samenwerking wordt het 4 Domeinenmodel toegepast. Dit model is vanuit de praktijk ontwikkeld door huisartsen van Overvecht Gezond. Door Overvecht Gezond is daarnaast een succesvolle methode ontwikkeld om medische en maatschappelijke hulpverlening goed op elkaar af te stemmen en complexe en vastgelopen hulpverleningssituaties opnieuw richting te geven. Deze methode wordt ingezet in casuistiekoverleg van huisartsen en praktijkverpleegkundigen met de buurtteams, wijkverpleging, GGZ, fysiotherapie en andere zorgverleners in de wijk.

Klik voor het filmpje over de samenwerking door de huisartsenpraktijk het buurteam sociaal in Overvecht en hier voor de animatiefilm over het creeren van samenwerking in de 'driehoek' wijkverpleging, huisartsenpraktijk en buurtteams die samen met collega's in de wijken Kanaleneiland en Zuilen/Ondiep is ontwikkeld. Klik hier voor de publicatie over het 4 Domeinenmodel. In de periode 2014 - 2016 werkt Overvecht Gezond samen met Zilveren Kruis, de gemeente Utrecht en partners in de wijk aan de doorontwikkeling en evaluatie van de aanpak en de ontwikkeling van een samenwerkings- en financieringsmodel medisch en sociaal, een project gefinancierd met subsidie van het innovatiefonds SAG.

Wijkspecialist

In 2013 is in de wijk een polikliniek geopend van het St. Antoniusziekenhuis. Om de samenwerking tussen huisartsen en specialisten in de geïntegreerde eerste lijn vorm te geven zijn Overvecht Gezond en het ziekenhuis een pilot ‘wijkspecialist’ gestart. De wijkspecialist en huisartsen zijn onderling aanspreekbaar voor consultatie en vragen over de organisatie van de zorg in het ziekenhuis en in de wijk. Daarnaast wordt voor verschillende disciplines geëxperimenteerd met gezamenlijke MDO’s en andere vormen van kennisuitwisseling zoals scholing. Vijf specialismen doen aan de pilot mee: longgeneeskunde, interne (algemeen en diabetes), kindergeneeskunde, neurologie en orthopedie. Na afronding van de succesvolle pilot is in 2015 de volgende fase in het project gestart en is het aantal wijkspecialisten uitgebreid. Daarnaast wordt gewerkt aan structurele inbedding van het concept in de integrale aanpak krachtige basiszorg en introductie van het concept wijkspecialist in andere wijken.

Het project wordt uitgevoerd in de periode 2013 - 2015 gefinancierd met subsidie van het innovatiefonds AIF/SAG.

In beweging!
De fysiotherapiepraktijken in Overvecht bieden beweegprogramma’s aan voor chronische patiënten met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten en medische fitness. In Overvecht is een module beweegadvisering ontwikkelt en een speciaal groepsprogramma 'In beweging' voor mensen met meervoudige klachten. Deelnemers krijgen naast wekelijkse groepslessen individueel advies op maat en worden door hierin gespecialiseerde fysiotherapeuten begeleid naar een beweegactiviteit in de wijk. Daarbij werken fysiotherapeuten nauw samen met de beweegmakelaar in de wijk. Voor professionals is een 'keuzehulp' bewegen ontwikkeld en voor bewoners zijn folders beschikbaar.

Het project wordt gefinancierd door de gemeente Utrecht.

SOLK – Gezond georganiseerd vanuit de eerste lijn
Sommige mensen kampen met klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring lijkt te zijn. Zij komen daarmee steeds terug bij hun huisarts.  Het zorgprogramma SOLK biedt een aanpak om deze groep patienten te ondersteunen hun gezondheid weer meer in eigen hand te nemen. SOLK staat voor ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’. In het project heeft een team van huisartsen en ggz-praktijkondersteuners samen met fysiotherapeuten, psycholoog, sociaal makelaar en andere hulpverleners een zorgprogramma voor SOLK-patiënten ontwikkeld. Er zijn werk- en samenwerkingsafspraken gemaakt met GGZ, welzijn, specialisten en andere wijkpartners. Daarnaast is zicht verkregen op de noodzakelijke competentieontwikkeling voor professionals en randvoorwaarden in organisatie. 

Het project is gefinancierd in het kader van het ZonMw-programma Op één lijn en heeft een innovatieprijs ontvangen van ZonMw bij afsluiting van het programma Op één lijn. In het NTvG is een klinische les gepubliceerd door het projectteam. Het zorgprogramma SOLK gepubliceerd. Heeft u vragen of wilt u ondersteunig bij de implementatie van het programma neem dan contact met ons op. In 2015 zijn er vanuit ZonMw kennisvouchers beschikbaar voor de introductie van dit programma in andere wijken.