Privacyverklaring

Privacyverklaring Overvecht Gezond
Stichting Overvecht Gezond is het initiatief van de huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in de Utrechtse wijk Overvecht. Overvecht Gezond is een organisatie in ontwikkeling, een samenwerkingsverband waar steeds meer zorgverleners zich bij aansluiten. Overvecht Gezond faciliteert de samenwerking tussen professionals en maakt goede werkafspraken tussen verschillende disciplines mogelijk. Binnen Overvecht Gezond werken professionals samen om de zorgverlening voor bewoners te verbeteren en meer in samenhang uit te voeren. Overvecht Gezond biedt voor professionals een platform voor bijeenkomsten en scholing. De huisartsenpraktijken en gezondheidscentra die deelnemen aan Overvecht Gezond zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De volgende huisartsenpraktijken zijn bij Overvecht Gezond aangesloten: Huisartsenkliniek Overvecht, Huisartsenpraktijk de Neckar, Huisartsenpraktijk de Lichtenberch, Huisartspraktijk Carnegiedreef,  en Gezondheidscentrum de Amazone.
Voor de aangesloten huisartsenpraktijken contracteert Overvecht Gezond een aantal zorgmodules namelijk: ouderenzorg, poh-ggz, GEZ-module en zorginnovatie. Deze zorg wordt ook door Overvecht Gezond gedeclareerd. De declaratiebestanden worden door de huisartsenpraktijken klaargemaakt en via een beveiligde verbinding rechtstreeks aangeleverd bij Calculus. Calculus is de organisatie die voor Overvecht Gezond de declaratie verzorgd. Bij Overvecht Gezond vindt geen opslag van patiëntgegevens plaats. We hebben goede afspraken gemaakt met Calculus over de wijze waarop wordt omgegaan met uw gegevens. De medewerkers van Overvecht Gezond hebben in principe geen inzage in of toegang tot uw gegevens tenzij de medewerkers zijn gedetacheerd bij de huisartsenpraktijk en dit nodig is in het kader van zorgverlening of administratie.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2. Uw rechten
Overvecht Gezond beschikt alleen over de gegevens die nodig zijn voor de declaratie van de door ons gecontracteerde zorg. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.
3. Klachten
Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op via: info@overvechtgezond.nl. We zijn aangesloten bij de zorggroep Huisartsen Utrecht Stad voor wat betreft de Functionaris Gegevensbescherming (fg@huisartsenutrechtstad.nl).

Copyright 2023 © All rights reserved.